Psychedelika z Wuppertal poprvé v České republice (Psychedelics from Wuppertal came to Czech republic for the first time)

Německá alternativně rocková hudební skupina Darjeeling se ve čtvrtek 10. října poprvé představila v Brně. Jan, Markus, Till a jejich bubeník Thorben navštívili Music Lab při svém turné k jejich druhému albu Hocus Pocus, které kapela vydala v dubnu tohoto roku. My jsme si tuto událost nenechali ujít a při té příležitosti vám přinášíme rozhovor přímo s členy kapely.

German alternative pop band called Darjeeling came to Brno for the first time on Thursday 10th October. Jan, Markus, Till and their live drummer Thorben played in Music Lab on their second album tour. Album is called Hocus Pocus and it was released this April. We couldn’t miss this event and on that occasion we bring you an interview with the band members.

Jste často zařazováni do hudebního žánru psychedelického nebo alternativního popu, ale jak byste svou tvorbu popsali vy sami?
Jan: Myslím, že bychom naši hudbu popsali jako dobrý mix klasických rockových prvků, které jsou ovlivněny psychedelikou, určitými progresivními prvky, jsou ale také prostoupené trochou indie hudby nebo skoro jakýmkoli jiným žánrem jako jazz, klasická hudba nebo hip hop, někdy je to trochu divoký mix.
Till: Ano, to zní jako psychedelická kapela. (směje se)

You are mostly classified as a band who plays psychedelic or alternative pop but how would you describe your music?
Jan:
I think we would describe our music as a good mixture of old classic rock elements with psychedelic or progressive influences mixed with a modern indie approach and lots of influence also by almost every kind of music like jazz, classical music or hip hop, it’s a wild mixture sometimes.
Till: Yea, it sounds like a psychedelic band. (laughing)

Četla jsem, že jste párkrát změnili název kapely, proč jste se rozhodli to udělat a proč jste vybrali zrovna tohle jméno?
Markus: No takhle, teď děláme tohle pod jménem „Darjeeling“ a měnit už nebudeme, to vás mohu ujistit. Hráli jsme v různých kapelách i předtím, ty ale nebyly Darjeeling.

I read that you’ve changed the name of the band a couple times, why did you decide to do that and why did you decide to choose this name?
Markus: Yea well actually Darjeeling is like this band and there was some “prebands” which were not Darjeeling, we are doing this under the name Darjeeling and we ain’t gonna change it again, I can assure you that.

A proč jste se rozhodli pro toto jméno?
Jan: Jsem velký fanoušek čaje a v době jsme hledali jméno, které by postrádalo větší smysl, abychom ho mohli zaplnit naší hudbou, „Darjeeling“ byl jenom nápad a shodou okolností tady v minulosti nebyla žádná velká kapela, která by se tak jmenovala… a taky to zní dobře.
Markus: A taky Darjeeling je velmi známý druh čaje a my taky chceme být hodně známí. (směje se)

And why did you decide to choose this name?
Jan: So I’m a big fan of tea and at that time we were searching for a name that was as meaningless as possible to fill it with our music and our art and “Darjeeling” was just an idea and it happened that there was no big band in the past that was called Darjeeling so yea… and it sounds good.
Markus: And Darjeeling is a tea which is really well-known and we wanna be well-know too. (laughing)

Jste spolu už od roku 2014, co se za tu dobu změnilo?
Markus: „Koncerty začaly být větší.
Till: … trochu. (směje se)
Markus: My jsme začali být více profesionální, hlavně díky živým koncertům, když tohle děláte pořád, začnete být více profesionální.
Till: Taky jsme teď o něco starší, začali jsme hrát na škole, ale teď máme každý práci nebo dokončujeme studium, takže myslím, že se změnil spíše kontext než kapela sama o sobě, jsem šťastný, že můžu říct, že jsme stále schopni odněkud čerpat motivaci.
Jan: Myslím, že za tu dobu se celá vize, kterou jsme sledovali, celý „Darjeeling“ koncept, stala jasnější díky tomu, co vytváříme s touto skupinou lidí, stále se to vyvíjí a nás to baví.

You are together since 2014 so what has changed trough the years?
Markus: Well the gigs were getting bigger.
Till: … a bit. (laughing)
Markus: We were getting more professional, definitely, specially for doing live gigs, if you do this all the time, you get more professional.
Till: Yea we are a bit older now, we started playing in school and now we have jobs or we are in our final phase of studies so actually I think the context has changed more than the band itself, I’m happy to say that we can always draw motivation from somewhere.
Jan: I think over the years the vision we were pursuing, the whole Darjeeling thing, just got clearer like trough the vibe that is created with this group of people and it’s still evolving and it’s so much fun.

Myslíte si, že pořád směřujete tím stejným směrem jako předtím?
Markus: Nemyslím si, pořád měníme styl takže…
Jan: To ano, ale myslím, že pořád máme ten stejný směr, protože to, jak se to celé vyvíjí, dává určitý smysl, teda alespoň pro mě.
Till: Určitě, mění se to, ale určitým souvislým způsobem.

Do you think you are still going the same direction like you were before?
Markus: No, we are always changing style so…
Jan: Yea but I think we are moving the same direction because like for me it’s evolving in a logical way you know.
Till: Yea definitely, it’s changing but like coherent changing.

Co zatím považujete za svůj největší úspěch?
Till:
Možná to, že hrajeme v zahraničí… (směje se)
Markus: To, že jsme pořád ještě kamarádi. (všichni se smějí)
Jan: Největší úspěch je asi to všechno, co se odehrálo od května, vydali jsme album, ze kterého máme opravdu radost a které podle nás spadá pod definici dobré hudby. Všichni jsme s tím opravdu spokojeni a taky to všechno, co s tím přišlo. Je to opravdu skvělý pocit.

What do you consider as your biggest achievement so far?
Till:
Maybe playing abroad… (laughing)
Markus: Still being friends. (all of them are laughing)
Jan: The biggest achievement is like what happened since May that we released an album that we are really happy with and which has concept that fits into definition of good music for us. We are satisfied and happy with it and all that came with it. It’s good feeling right now.

Tohle je vaše druhé album, vidíte nějaké rozdíly mezí tímto a vaším prvním albem?
Markus:
Jak řekl Jan, s naším druhým albem jsme daleko více spokojeni, protože nahrávat to první byla opravdu otrava, ale druhé album je fakt dobré, opravdu se nám líbí. Taky náš styl se celkem změnil, jak jsem již zmínil. Toto album má taky trochu komický náhled, pořád jsme kapela, která se bere vážně, ale jsou tam určité komické prvky.
Jan: Myslím, že naše hudba je o něco vyspělejší… minule byly ty texty hodně teenagerské, bylo to o tom, jak dospíváme, ale takovým trochu mladým způsobem, ale myslím, že teď jsme to vzali trochu divočejším způsobem, co se týče skládání hudby. Není to nějaká hudební revoluce, ale spíše jsme nehleděli na to, co je teď populární. Měli jsme tenhle „Hocus pocus“ koncept, do kterého zapadne snad úplně všechno. Měli jsme blbý nápad, který se hodil k našemu konceptu a díky kterému jsme si užili hodně srandy při nahrávání i teď, když hrajeme živě.
Till: Velký rozdíl je i v tom, že teď jsme si byli vědomi, že nahráváme album, protože s prvním albem to bylo tak, že jsme si řekli, že máme dost skladeb pro album, tak jsme to nahráli. Tohle pro mě byl určitě veliký rozdíl.

This is your second album, do you see any differences between this one and the first one?
Markus: Yea like Jan said, we are much more satisfied with the second album because the first time it was a pain in the ass to record, the second album is pretty cool and we like it very much. Also the style’s changed like I said. There is also like a comical approach to it sometimes, I mean we are still a band who takes themselves seriously but there are some comical elements.
Jan: I think it got more mature, the music, the last time it was like, the lyrics had much to do with teenage stuff and like getting older but in a young way, you know. Now I think it’s like a wild approach to song writing, it’s not a musical revolution, we just didn’t care much about what’s cool right now, we had this concept “Hocus pocus” which is like- everything fits into that. We had a stupid idea and it fits into the concept that made so much fun in the studio and it makes so much fun live.
Till: One big difference is that we were conscious that we are making an album, because the first album was that kind of decision ‘Oh we’ve got enough song for an album, let’s put it into a record’. This turned out to be a big difference for me.

Tohle album je také založeno na kouzlech a magii, kdo přišel s nápadem pojmenovat ho „Hocus pocus“?
Markus: To si nepamatuju… já jsem to teda nebyl.
Till: Myslím, že my oba, Jan a já, seděli jsme v kuchyni bytu, kde jsme dříve bydleli a jeden večer jsme tak nějak přemýšleli o těchto věcech.
Jan: Jen jsme se tak bavili a najednou to přišlo, někdy vám prostě vaše intuice přímo říká ‚jo, to je ono‘, protože tehdy jsme měli asi půlku písniček a řekli jsme si, že „Hocus pocus“ zní dobře, takže jsme museli napsat druhou půlku s tím, že jsme měli tento nápad v hlavě. Je to takové zajímavé slovo, má v sobě takový magický nádech, „Hocus pocus“ chápete, ale může to být chápáno také jako iluze v moderním světě, celá tahle iluze je…
Markus: …je to aktuální téma, celá ta iluze společně s fake news, které jsou všude kolem.
Jan: Ano, ale není to politické album.
Markus: Ne to ne, není to politické album, ale teď prostě není vše o informacích.

This album is also based on magic so who came up with this idea to name the album “Hocus pocus”?
Markus: I don’t remember… it wasn’t me.
Till: I think both of us, Jan and me, we were sitting in our former kitchen and some evening we were thinking about stuff like that.
Jan: Yea we were just talking and then this came up, sometimes our intuition tells you directly ‘yea that’s it’ you know, because we had like a half of the songs and it was like ‘yea, “Hocus pocus” is cool’ and we  had to write the other half  and we had this in our mind. It’s just an interesting word it has this magical touch, you know “Hocus pocus”, but it also can be interpreted as an illusion in modern times, I think this whole illusion thing is…
Markus: …it’s just a current theme, you know, this illusion with fake news all around.
Jan: Yea, but it’s not a political album.
Markus: No no, it’s not a political album but everything is just not about information.

Na názor koho nejvíc dáte, když se například někoho zeptáte, jestli je tahle skladba dobrá?
Markus: Vždycky bych se zeptal někoho, kdo není muzikant, možná fanouška nebo někoho z publika.
Till: Kamarád, který říká pravdu, to by ale neovlivnilo rozhodnutí, jestli určitou písničku udělat nebo ne.
Jan: Pro mě to jsou určitě moji rodiče, ukazuju jim všechno, a když se jim to nelíbí, tak máme opravu velký problém. (všichni se smějí)
Markus: Ale jim se to vždycky líbí, vždycky řeknou ‚Dobře jsi to napsal, synu‘.(směje se)
Till: Sice to zní fakt špatně, ale myslím, že je to dobré. (všichni se smějí)
Markus: Pořád jsi přece můj syn, už ne sice nejoblíbenější, ale… (směje se)

Whose opinion you value the most in music, when you ask someone if this song is good?
Markus:
I would always ask a person who is not a musician, maybe a fan or somebody in the audience.
Till: A friend, who tells the truth, but that doesn’t affect the decision to make the song or not.
Jan: For me it’s always my parents, I show them everything and if they don’t like it, it’s a really big problem then. (all of them are laughing)
Markus: But they always like it, they always say ‘You made it very well, my son’. (laughing)
Till: Sounds like a piece of shit but I think it’s good. (all of them are laughing)
Markus: You’re still my son though, not my favourite anymore but… (laughing)

Jaký je váš největší cíl? Čeho byste jednou chtěli dosáhnout?
Jan:
Myslím, že to co nás pořád drží spolu je to, že děláme hudbu, kterou milujeme. V tomto businessu se pohybujeme už docela dlouho na tak mladou kapelu a pořád děláme naši hudbu, přestože nejsme sice slavní jako Justin Bieber, nejsme ani slavní jako Tame Impala. Myslím, že důvod, proč tohle pořád děláme, jezdíme na turné po Evropě v úplně propocené dodávce a hrajeme před třiceti lidmi, což je super, je to, že milujeme to, co děláme. Moje největší přání pro tuto kapelu je to, abychom v tom pokračovali. To bylo teď celkem ubohé, ale… (směje se)
Chtěli byste ještě něco dodat?
Markus:
Ano, chci vydělat sakra hodně peněz. (všichni se smějí)

What is your biggest goal? What would you like to achieve one day?
Jan: I think what still keeps us together is that we just make music that we love and we are in this business quite a long time for a young band and we are still making music even though we are not Justin Bieber famous, we are not even Tame Impala famous. I think the reason why we still do this like touring in a totally sweaty van trough Europe, playing in front of thirty people, which is so cool, is because we love what we do. My biggest wish for this band is that we keep on doing that. That was so pathetic now but… (laughing)
You want to add something?
Markus:
Yea I want to make a shitload of money. (all of them are laughing)¨

Autor: Klára Svobodová

Soubory cookie nám pomáhají poskytovat, chránit a zlepšovat služby. Pokud budete náš web používat i nadále, vyjádříte tím svůj souhlas s našimi zásadami týkajícími se souborů cookie.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM SOUBORŮ COOKIES


1 Co jsou soubory cookies
Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňuje internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně. Následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám. Soubory cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Soubory cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.


2 Druhy souborů cookies
Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou. Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

3 Využívání souborů cookies
V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy Vaše soubor cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Tento souhlas je udělen na dobu 12 měsíců.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu Vašeho internetového prohlížeče.


4 Účel použití souborů cookies.
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookies. Informace o tom, jak náš web používáte, sdílíme se svými partnery působícími v oblasti sociálních médií, inzerce a analýz.

Soubory cookies využíváme, kromě účelu uvedeného v předchozím odstavci, pouze pro následující účely: marketingu.

Zavřít